Salgs- og leveringsbetingelser

Danmark – gældende fra den 1. september 1996.

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse, såfremt ikke andet er aftalt Ole Nonbye a/s og køber imellem.

A. Tilbud

Afgivne tilbud, der altid skal være skriftlige, er gældende i 30 dage regnet fra afgivelse af tilbuddet, medmindre andet fremgår af tilbud/aftale. Alle priser i tilbud og ordrebekræftelser er altid excl. moms.

B. Annullering af ordre

Hvor der efter købers ønske træffes aftale om annullering af en afgivet ordre, forbeholder vi os ret til at fakturere alle afholdte og disponerede omkostninger vedrørende ordren. Ole Nonbye a/s kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret økonomisk mellemværende med Ole Nonbye a/s.

C. Leveringsbetingelser

Opgivne leveringsbetingelser er fastsat efter vort bedste skøn, men uden forbindende for os, og forsinkelser berettiger ikke til andre misligholdelsesbeføjelser end at hæve købet, og dette kun såfremt forsinkelsen er væsentlig. Oplyste leveringstider er ab fabrik. Medmindre andet er aftalt, sker levering ab fabrik for købers regning og risiko. Uanset om Ole Nonbye a/s afholder udgifterne til varens transport, bærer køber således risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen efter leveringen. Køber må selv drage omsorg for eventuel tegning af forsikring mod transportrisici. Leveringstiden er under forbehold for strejke, lockout, driftsforstyrrelser, forsinkelser fra vores leverandører samt andre omstændigheder, der ikke kan tilskrives os. I forbindelse med specialopgaver (serigrafiske opgaver eller kold- og varmeudstansning) forbeholder vi os ret til en over- eller underlevering på 10%.

D. Forsendelse

Forsendelsesmåden vælges af os efter bedste skøn, såfremt kunden ikke udtrykkeligt foreskriver andet. Ved ekspres- og flyforsendelser, eller hvis køber ønsker en forsendelsesmåde, der afviger fra vores normale forsendelsesmåde, forbeholder vi os ret til at debitere køber den fulde fragtomkostning.

E. Fakturering og betaling

Betalingsbetingelserne er netto kontant, medmindre andet skriftligt er aftalt. Ved overskridelse af forfaldstidspunktet pålignes fakturabeløbet 1,5% pr. påbegyndt måned samt et administrationsgebyr. Vi forbeholder os ret til at ændre rentesatsen, såfremt der sker ændringer i diskontorentesatsen. Indbetalinger dækker forlods eventuelle skyldige renter.

F. Reklamation

Køber skal kontrollere varen straks ved modtagelsen, og eventuel reklamation skal finde sted senest 8 dage fra modtagelse af varen. Medmindre andet er aftalt, skal defekte varer, hvorover der reklameres, omgående returneres til Ole Nonbye a/s i samme stand, som de blev modtaget. Reklamation berettiger ikke køber til at tilbagekalde betaling for den leverede vare. Ole Nonbye a/s vil ikke kunne afkræves erstatninger mv., der overstiger varens værdi. I forbindelse hermed skal det udtrykkeligt bemærkes, at Ole Nonbye a/s ikke hæfter for driftstab eller andre indirekte tab, der måtte skyldes udeblivende, forsinkede, mangelfulde eller andre ufuldstændige leverancer.

G. Returnering

Leverede lagervarer tages kun retur efter forudgående aftale. Krediteringen sker med 75% af den fakturerede værdi. For varer, der returneres uden forudgående aftale, nægtes modtagelse. Returnering sker for købers regning. Specielt forarbejdede emner, specielt hjemkøbte varer samt lagervarer, der er opskåret efter mål, tages ikke retur.

H. Ejendomsret

Ejendomsretten over salgsgenstanden forbliver hos Ole Nonbye a/s, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt indbetalt. Hvad vi har tilvejebragt til brug for leverancen såsom forarbejder, reproduktions – og trykmedia, bl.a. film, værktøj som f. eks. stanse- og prægeværktøj og lignende samt de hos os elektronisk lagrede materialer (logoer, designs, tekster, billedmotiver m.v.) er Ole Nonbye a/s’ ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

I. Produktansvar

For skade på person eller ting hæfter sælger i det omfang erstatningsansvar kan pålægges denne. Sælger påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab

J. Tvist

Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende Ole Nonbye a/s’ leverancer eller vedrørende forståelse af nærværende salgs- og leveringsbetingelser søges løst ved forhandling mellem parterne. Hvis disse forhandlinger ikke fører til resultat, vil en evt. retssag skulle anlægges ved dansk domstol og afgøres i henhold til dansk lov.

Conditions of Purchase and Delivery

Denmark – valid as of September 1st, 1996
The following conditions of purchase and delivery will be applied unless otherwise agreed by Ole Nonbye a/s (hereinafter, “Company”) and the buyer/purchaser (“Purchaser”), also referred to as the “Parties”.

A. Tenders 

Given tenders must always be in writing and are valid for thirty (30) days counting from the making of the tender unless otherwise stated in the tender/agreement. All prices on tenders and order confirmations are always excluding Value Added Tax (VAT).

B. Order Cancellation

On agreement of cancellation of a placed order as requested by Purchaser, Company reserves the right to invoice all defrayed and organized costs concerning the tender. The Company can cancel a formerly confirmed tender if Purchaser has an unsettled debt to Company.

C. Conditions of Delivery

Stated conditions of delivery are determined according to the best of the Company’s judgment but without obligation for it, and delays do not entitle remedies for breach of tender other than canceling the purchase (this only in case of significant delay). Given the time of delivery is ex-works. Unless otherwise agreed the delivery is ex-works at Purchaser’s expense and risk. Regardless of whether the Company defrays transportation costs, the Purchaser shall carry the risk of accidents or damage occurring to the goods after delivery. Purchaser alone is obliged to provide any insurance against transportation risks. Time of delivery is subject to strike, lockout, interruptions, delays at Company suppliers, and other circumstances not ascribed to Company. Concerning special tenders (serigraphy or kiss cut and die-cut), Company reserves the right to deliver 10% over or below the ordered quantity.

D. Delivery / Shipping

Unless the Purchaser specifically requires otherwise, the Company shall determine the shipping method according to its best judgment. The Company further reserves the right to debit Purchaser the total freight cost of delivery by flight and express delivery, or if Purchaser requires a delivery method that differs from the Company’s standard. 

E. Invoicing and Payment

Conditions of payment are net cash unless otherwise agreed in writing. If the due date is exceeded, the invoice amount will be charged with 1.5% per month plus an administration fee. The Company reserves the right to alter this rate of interest according to changes in the minimum lending rate.

F. Complaint

Purchaser must check all goods immediately upon receipt, and submit any complaint to Company within eight (8) days of receipt. Unless otherwise agreed, damaged goods regarding which a complaint has been made must be returned to Company immediately in the same condition as they were received. The complaint does not entitle Purchaser to recall payment for the delivered goods. The Company shall not be liable for compensation exceeding the value of the goods. In this connection, it is explicitly stated that Company is not liable for consequential and operating loss or other indirect losses that are due to absent, delayed, insufficient, or other incomplete deliveries.

G. Return

Delivered stock items will be accepted for return according to a prior agreement only. Crediting will be made at 75% of the invoiced value. Goods returned without prior agreement will be rejected, with a return at Purchaser’s expense. Return of specially processed items, specially purchased goods, and stocked items cut by the measure will not be accepted.

H. Property Right

The property right of the sale item remains with the Company until the entire purchase price, including interest, costs, etc., is fully paid. What the Company has provided to produce the delivery – such as preparatory work, reproduction and print media (i.e., film, tools such as cut and mint and similar in addition to electronically stored material such as logos, designs, texts, motifs, etc.) – shall remain the property of Company and cannot be delivered on-demand after completion of the job. This applies regardless of these provisions being separately invoiced.

I. Product Liability

The sales representative is liable for damage to persons or objects to the extent liability can be placed upon him/her. However, the sales representative is never responsible for consequential and operating loss, loss of time, loss of profits, or similar indirect losses.

J. Dispute

Negotiations between the Parties shall attempt to resolve any disagreement, should it arise, concerning deliveries by Company or concerning the understanding of present conditions of purchase and delivery. If these negotiations do not lead to a satisfactory result, legal action at a Danish Court of Law is possible and will be settled according to Danish law.